Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Nhận thức của giáo viên về sự cần thiết của trò chơi dân gian đối với trẻ mầm non

Trong quá trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non Họa Mi Cầu Giấy Hà Nội

Qua trao đổi, thu thập số liệu từ phiếu trưng cầu ý kiến đối với giáo viên mầm non trường mầm non Họa Mi, chúng tôi thấy nhận thấy đa số giáo viên đều thấy được sự cần thiết của trò chơi dân gian trong quá trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Kết quả cụ thể:

– Có 68,18 % số ý kiến cho rằng trò chơi dân gian giữ rất vị trí quan trọng.

– Có 31.82 % ý kiến cho là quan trọng.

Kết quả điều tra trên chứng tỏ giáo viên đã nhận thức đúng vị trí quan trọng của trò chơi dân gian đối với quá trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

* Nhận thức của giáo viên mầm non về vai trò của trò chơi dân gian đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non Họa Mi Cầu Giấy Hà Nội

Kết quả điều tra cho thấy giáo viên hiểu được vai trò của trò chơi dân gian đối với sự phát triển của trẻ 5- 6 tuổi, cụ thể: Có 95.45% ý kiến giáo viên cho rằng trò chơi dân gian là phương tiện dùng để giải trí cho trẻ, 86.36 % cho rằng trò chơi dân gian phát triển thể chất cho trẻ, 81.82 % ý kiến cho rằng trò chơi dân gian tạo điều kiện để trẻ học đếm, 100% ý kiến khẳng định vai trò của trò chơi dân gian dùng để phát triển ngôn ngữ và mở rộng vốn hiểu biết xung quanh. Bên cạnh đó có một số ý kiên khác chiếm 18.18 % cho rằng trò chơi dân gian giúp trẻ hiểu thêm về lịch sử, phong tục tập quán, bảo tồn những văn hóa của dân tộc. Theo họ trò chơi dân gian tác động mạnh mẽ đến trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhân cách toàn diện ở trẻ mầm non.